Gender Reassignment Surgery (GRS/SRS)


การผ่าตัดแปลงเพศ
การผ่าตัดแปลงเพศจากชายไปเป็นหญิง
เทคนิคหลักที่ใช้ในการผ่าตัดชนิดนี้คือ Penile Skin Inversion (PSI) ที่หมายถึงการใช้ผิวหนังบริเวณองคชาติมาสอดกลับและทำการตัดแต่งให้เป็นช่องคลอด รวมถึงการผ่าตัดสร้างต่อมความรู้สึก ผ่าตัดสร้างคลิคอริส การผ่าตัดสร้างแคม และการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศหญิง โดยจะมี 3 เทคนิคย่อยให้เลือกใช้ซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวขององคชาติ (ขณะแข็งตัว) ของผู้เข้ารับการผ่าตัด

  1. องคชาติยาว (มากกว่า 6 นิ้ว) ใช้เทคนิค Penile Skin Inversion (PSI)
  2. องคชาติยาวปานกลาง (2-6 นิ้ว) ใช้เทคนิค Penile Skin Inversion (PSI) ร่วมกับการใช้ผิวหนังส่วนอัณฑะ Scrotal Skin Graft (SSG)
  3. องคชาติสั้น (สั้นกว่า 2 นิ้ว) ใช้เทคนิค Penile Skin Inversion (PSI) ร่วมกับการใช้ลำไส้ใหญ่ Sigmoid Colon Graft (SCG)

กฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ
  • จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และหากอายุไม่ถึง 20 ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
  • จะต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีอาการดังต่อไปนี้ ภาวะความไม่พอใจในเพศของตนเอง, ภาวะวิตกกังวลทางเพศ หรืออาการที่เกี่ยวข้อง
  • จะต้องเป็นผู้ที่เคยรับยาต้านฮอร์โมนเพศชายและยาฮอร์โมนเพศหญิงมาอย่างน้อย 1 ปี
  • จะต้องเป็นผู้ที่เคยดำรงชีวิตอยู่ในฐานะเพศตรงข้ามในชีวิตประจำวันอย่างเต็มเวลามาก่อน อย่างน้อย 1 ปี (ต้องมีเอกสารยืนยัน)
  • จะต้องได้รับการอนุมัติจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา (ดุษฎีบัณฑิต) หรือจิตแพทย์คลินิก(ดุษฎีบัณฑิต)

ราคาแพคเกจ: Penile Skin Inversion/Vaginal Plasty: US$ 8,000
Sigmoid Colon Vaginoplasty: US$ 12,000
ดูรายละเอียดแพคเกจ หมายเหตุ
  • การผ่าตัดยกกระชับหน้าท้องในประเทศไทยนั้นสำหรับลูกค้าที่ ลูกค้าที่มีอาการดังต่อไปนี้ถือเป็นกรณีที่มีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูงซึ่งจะไม่สามารถร่วมใช้แพคเกจนี้ได้: อาการเลือดออกผิดปกติที่มีปัญหาทางการแพทย์อื่นๆแฝงอยู่ เช่น HIV และโรคเบาหวานขั้นรุนแรง
  • แพคเกจนี้สำหรับ 26 มีนาคม – 31 ธันวาคม เท่านั้น
ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆสำหรับการเข้ารับบริการของท่าน ท่านจะได้รับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเข้ารับบริการแต่ละประเภทเมื่อท่านเข้ารับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม